ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

1. Verkoper: MJ Care Facilities B.V. en aan haar gelieerde handelsnamen, de gebruiker van

deze algemene voorwaarden.

2. Koper: iedere bezoeker van de internetsite https://covidsneltestpunt.nl/ en elke

natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook,

met MJ Care Facilities B.V. is aangegaan of zal aangaan.

3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

4. Het product: de door Verkoper aangeboden professionele COVID-19 Sneltesten

Artikel 2 – Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en

overeenkomst tussen Verkoper en Koper, voor zover van deze voorwaarden niet door

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk

uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Indien Verkoper met Koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle

volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze

al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen

van deze voorwaarden kan de Koper geen rechten voor de toekomst ontlenen.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of

vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden

van toepassing.

5. Naast de algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn

op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk

overeengekomen zijn. Als tussen de algemene voorwaarden en de aanvullende

voorwaarden verschillen bestaan dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden

boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

6. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de tussen Verkoper en

Koper gesloten overeenkomst, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

7. Verkoper is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst

met de Koper.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en op

elke tot stand gekomen Overeenkomst, waaronder begrepen elke overeenkomst op afstand,

tussen Verkoper en Koper.

Artikel 4 – Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het

doen van een aankoop van het Product. Indien gebruik wordt gemaakt van de uitnodiging

tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een

Overeenkomst als aan het overige bepaalde in artikel 4 is voldaan.

2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Verkoper garandeert niet dat de

informatie op de website te allen tijde up to date is met betrekking tot beschikbare

voorraad. Verkoper heeft te allen tijde het recht de koopovereenkomst te ontbinden wegens

een tekort aan Product. Dit tekort kan met name ontstaan doordat overheden de levering

aan Verkoper beperken dan wel wanneer niet redelijkerwijs van Verkoper kan worden

gevergd dat zij nieuwe voorraad verkrijgt. Verkoper kan wegens tekort aan voorraad van

het Product te allen tijde de koopovereenkomst ontbinden zonder gehouden te zijn tot

vergoeding van schade.

3. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

Verkoper binnen 24 uur langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Verkoper is bevestigd,

kunnen zowel de Koper als de Verkoper de Overeenkomst ontbinden.

4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5. Verkoper zal uiterlijk bij levering van het Product aan de Koper de volgende informatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan

worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

• het bezoekadres van de vestiging (Email van de locatie en tijd) van de Verkoper waar de

Koper met klachten terecht kan;

• de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, en voor zover van toepassing de

kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de

overeenkomst op afstand;

• indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. Verkoper en Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van

elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt.

7. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften

hieromtrent, en zijn inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief verzendkosten (indien van

toepassing).

Artikel 5 – Betaling

1. Tenzij nadrukkelijk schriftelijke anders overeengekomen kan via de online afspraken tool

op de volgende manieren worden betaald: iDeal

2. Facturen zullen worden verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres, tenzij

anders aangegeven, hetgeen overigens diens betalingsverplichting jegens Verkoper onverlet

laat.

3. Indien betaling is overeengekomen in afwijking van 5.1 en indien niet anders schriftelijk

is overeengekomen dienen facturen via een betaalverzoek of bankoverschrijving te worden

voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of reclamaties schorten de

betalingsverplichting niet op.

4. Indien Koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Koper

van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of

gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk

geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf

het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige

bedrag.

5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in

mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de

lopende rente.

6. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Verkoper heeft moeten

maken als gevolg van het niet nakomen door de Koper van de (betalings-)verplichtingen,

komen ten laste van de Koper.

Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht ingeval van een koop door een

Consument en kosten daarvan

1. Vanwege de aard van het product is het herroepingsrecht alleen van toepassing tot 24 uur

voor de afspraak.

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding

1. Verkoper is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst te ontbinden, indien: Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet

tijdig of niet volledig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis

gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet,

niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Koper

slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor

zover de tekortkoming dit rechtvaardigt; sprake is van liquidatie, (aanvraag van)

faillissement, toelating van Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet

Schuldsanering; Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige)

surséance van betaling van Koper; Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is

zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze

zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot

opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is Verkoper bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst

onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden

gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn

dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden

verwacht. Hiervan is zonder meer sprake indien de levering van Product aan Verkoper om

welke reden dan ook stagneert.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Verkoper op Koper

onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort,

behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De door Verkoper aangeboden test is een professionele, door het RIVM gevalideerde

COVID-19 sneltest. Verkoper geeft geen enkele zekerheid over de testuitslag en is niet

verantwoordelijk voor de uitslag. De betrouwbaarheid van de testuitslag is sterk afhankelijk

van de mate van zorgvuldigheid van het uitvoeren van de test, alsook van het moment

waarop wordt getest nadat besmetting zou kunnen hebben plaatsgevonden. Koper is zich

bewust van de mogelijkheid dat de testuitslag negatief is terwijl wel sprake kan zijn van een

besmetting, alsook dat de testuitslag positief kan zijn terwijl geen sprake is van besmetting,

dan wel dat inmiddels sprake is van genezing. De testuitslag geeft geen indicatie van hoe

ziek de persoon is bij wie de test wordt uitgevoerd dan wel van de mate van gevaar voor uw

eigen gezondheid en die van anderen. Koper is zich ervan bewust dat een vals negatieve

testuitslag betekent dat koper ondanks een negatieve uitslag wel besmet is en (al of niet in

een later stadium) zelf ziek kan worden dan wel derden kan besmetten. Koper is zich tevens

ervan bewust dat een vals positieve uitslag kan meebrengen dat eventueel ten gevolge

daarvan genomen maatregelen onnodig waren. Eventuele opvolging na de uitslag is de

verantwoordelijkheid van de Koper. Het gebruik van de test ontslaat Koper nooit van de

eigen verantwoordelijkheid een arts te raadplegen indien de gezondheidstoestand dan wel

de overige omstandigheden daartoe noopt/nopen. Gebruik van de test en de uitslag

geschiedt altijd voor eigen rekening en risico.

2. Behoudens, door de Koper te bewijzen, opzet of grove schuld van Verkoper of van de

ondergeschikten van verkoper is Verkoper niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in

welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het

gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door Verkoper geleverde.

3. Indien Verkoper aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot

maximaal het bedrag van de factuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de verrichte

werkzaamheden/ geleverde diensten.

4. Indien Verkoper een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen

eventueel aangesproken werknemers van verkoper daar eveneens een beroep op doen, dit

als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

5. De Koper is gehouden Verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten,

schaden en interesten, waarvoor Verkoper door derden mocht worden aangesproken naar

aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door Verkoper.

6. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door

bedrijfsstagnatie.

7. Indien Verkoper ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met

Koper c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt

gesteld, zal Koper haar ter zake volledig vrijwaren.

8. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Verkoper nimmer aansprakelijk.

Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Verkoper bekende feiten en

omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Verkoper steeds de bedoeling van Koper

als leidraad en uitgangspunt neemt.

9. Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor

hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor

het doel, kan Koper Verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende

schade.

10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe

schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of

haar ondergeschikten.

Artikel 9 – Incassokosten

1. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,

komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van

Koper. De incassokosten worden volgens Wet Incasso Kosten berekend, zulks met een

minimum van € 40,00.

2. Indien Verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,

komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke

gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.

Artikel 10 – Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe

gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of

opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,

waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt

verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand,

bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of

andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen

vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-

)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet

beschikbaar zijn van de internetsite, en overheidsingrijpen, ook die van buitenlandse

overheden, in het algemeen.

3. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die

(verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Verkoper haar verbintenis had moeten

nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit

de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand is ieder der

partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van

schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk

haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan

het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is

Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat

te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke

overeenkomst.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

1. Verkoper zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met

haar privacy beleid als vermeld op haar website. De gegevens zullen alleen gebruikt worden

voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.

Artikel 12 – Geschillen

1. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is bij uitsluiting bevoegd van

geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen

aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van toepassing. Het

Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Privacy statement MJ Care Facilities B.V.

MJ Care Facilities B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In

deze Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

met persoonsgegevens.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. MJ Care Facilities B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met

zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy statement;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze

respecteren;

Aan derden die worden ingeschakeld voor uw verblijf, bijvoorbeeld voor het reserveren van een

restaurant of museum.

Als MJ Care Facilities B.V. hier wettelijk toe verplicht wordt;

Als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van MJ Care Facilities B.V.-diensten of om

de rechten van MJ Care Facilities B.V.l zelf te beschermen.

Hoe gaat MJ Care Facilities B.V. om met mijn gegevens?

Als u een afspraak via onze site boekt, worden deze gegevens alleen gebruikt om uw afspraak zo

optimaal mogelijk te kunnen afhandelen. Tevens zijn wij verplicht om op verzoek van de GGD en

het RIVM uw gegevens en de uitslag van uw test te overleggen.

Hoe bewaart MJ Care Facilities B.V de gegevens van mijn verblijf?

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in ons beveiligde online CRM systeem.

Deze worden bewaard samen met uw uitslag brief en een weergave van uw fysieke testuitslag. U

kunt bij ons een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen, mits deze niet

beschikbaar hoeven te blijven voor de GGD en RIVM. U blijft dus altijd eigenaar van uw eigen

gegevens.

Welke gegevens verzamelt MJ Care Facilities B.V als ik de website bezoek?

Als u onze website bezoekt, wordt u gevraagd of u akkoord gaat met ons cookie beleid. Hier kunt

u ook uw voorkeuren voor het gebruik van cookies aanpassen. Er zijn situaties waarbij wij

informatie van u vragen, om bijvoorbeeld met u te corresponderen over uw testuitslag of om uw

afspraak te verwerken. Uiteraard is onze website voorzien van een SSL-certificaat.

Hoe gaat MJ Care Facilities B.V om met veiligheid en kwaliteit?

We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie door de juiste

technische en organisatorische maatregelen. Daar hoort tevens bij dat wij altijd zo snel mogelijk

aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden in uw persoonlijke gegevens zullen voldoen.

Wij verzamelen en registreren uw gegevens zodat wij u een optimale service kunnen bieden en

uw afspraak zo goed mogelijk kunnen verwerken. Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om.

Wij verstrekken uw gegevens in geen geval aan derden. De gegevens die u doorgeeft bij het

boeken van een afspraak, worden secuur bewaard in onze database.

Vragen?

Als MJ Care Facilities B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy statement, of in algemenere

zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier

op onze website.